هشتادودومین شماره فصلنامه «کوه» منتشر شد

/Content/files/1e55bf9b3bd6479da3e20b425364d132/8b51ca959d194f7f903aa408350cdf14.jpeg

هشتادودومین شماره‌ی فصلنامه‌ی کوه (سال بیست و یکم – بهار 95 ) منتشر شد.
این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمائید.