اولین صعودزمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه- خبرسوم94/11/11

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/613752ed2e3746a6b387377c785ba02b.jpeg

پیرو اخبار روزهای گذشته ،تیم پنج نفره ی باشگاه تهران پس از شب مانی در کنگلک بالا که همراه بابارش برف بود ،صبح امروز یکشنبه یازدهم بهمن ماه به همراه تیم دیواره به حرکت خود ادامه داده وساعت دو بعدازظهر به سرچال رسیده و در پناهگاه مستقر شدند.هوای امروز صاف وآفتابی و باحجم زیاد برف درمنطقه همراه می باشد.خوشبختانه حال هر پنج نفر همنوردان باشگاه خوب گزارش شده و دوستان فردا را در سرچال به استراحت خواهند پرداخت. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای تیم