اولین صعودزمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه- خبردوم94/11/10

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/f826babbbac140ccabf4409f997f9864.jpeg

تیم پنج نفره ی باشگاه کوه نوردی تهران که به قصد صعود زمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه حرکت خودراآغازنموده بود، روز جمعه به کلاردشت رسیده و امروز شنبه دهم بهمن ماه به سمت سرچال حرکت نموده است.حجم برف منطقه بسیارزیاد بوده به طوری که تیم ساعت سه بهدازظهر به کنگلک بالا رسیده و اقدام به برپایی چادر در همین منطقه نموده است.لازم به ذکر است تیمی سه نفره نیز در تلاش برای صعودزمستانی دیواره ، همزمان با تیم باشگاه تهران حرکت خودرا آغاز ودرمنطقه حضوردارد. برای هردوتیم آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.