بازگشت همه به سوی اوست

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/1b1b586bc46242e180661d3e400ee056.jpeg

جناب آقای شاهی ازهمنوردان خوب باشگاه درغم ازدست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته اند .ضمن عرض تسلیت به ایشان ،برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم علو درجات را مسئلت داریم. روحش شاد یادش گرامی