كلاس هاي آموزشي هفته ي گذشته

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/ce64bb6684154137b2ba8dd30c7573f9.jpeg

در آخر هفته ي گذشته دوره هاي آموزشي زير با حضور تعدادي از اعضاي باشگاه برگزار گرديد - كارآموزي پيشرفته ي برف آقايان در منطقه ي حسندر ، مدرس : آقاي حسن جواهر پور - كارآموزي كوه پيمايي خانم ها ، مدرس خانم گودرزي - اردوي سنگ نوردي در منطقه سنگ سر سل سمنان با حضور 15 نفر از همنوردان باشگاه، مدرس : آقاي حسن گرامي