آخرین تصویر سه کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات برودپیک

/Content/files/e5064840a36c4e66adc634efe83346de/f4adf7beadab4eeba1df158dcb3f3783.jpeg

تصویری که مشاهده می کنید، آخرین تصویر سه کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات برودپیک است. پویا کیوان، مجتبی جراحی و آیدین بزرگی بعد از گشایش مسیری نو بر روی قله برودپیک به نام «ایران» در مسیر برگشت در ارتفاعات این قله مفقود شدند. متاسفانه جستجوها برای یافتن آنان بی نتیجه به پایان رسید. کوهنیوز