احتمال صعود قله برودپیک در روز جاری

بر طبق آخرین خبر ارسالی رامین شجاعی، طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به حاکم بودن یک جبهه هوای مناسب تا روز دوشنبه در ارتفاعات قله برودپیک، امروز کوهنوردان کشورمان در دو کرده ی سه و دو نفره، تلاش خود را جهت صعود قله و اتمام مسیر گشایش شده انجام خواهند داد. منبع: کوهنیوز